< หน้าก่อนหน้า / หลักการเบื้องต้นสำหรับพอลิเมอร์ที่ใช้งานเป็นวัสดุชีวภาพ >

หลักการเบื้องต้นสำหรับพอลิเมอร์ที่ใช้งานเป็นวัสดุชีวภาพ

Rating:
0
หมวด: การศึกษา
ISBN: 978-616-314-571-0
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: ผศ ดร.บุญช่วย สุนทรวรจิต
ปีที่พิมพ์: 2563
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter