< หน้าก่อนหน้า / การจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง >

การจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

Rating:
0
หมวด: ธุรกิจ
ISBN: 978 616 314 760 8
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: รศ.ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์
ปีที่พิมพ์: 2564
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter