< หน้าก่อนหน้า / ภาษาอังกฤษพื้นฐาน >

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

- เป็นการศึกษาและปฏิบัติโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ บรรยายเหตุการณ์ในปัจจุบัน (Present Simple)ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Past Simple Tense) การเปรียบเทียบ (Comparison) การใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation Marks) คำบุพบท (Preposition) ฝึกการอ่านข้อความทั่วไป ประกาศการเขียนบันทึกสั้น ๆ ศึกษาความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นในงานอาชีพ


หมวด: 400 หมวดภาษาศาสตร์
หมวดรอง: 420 กาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง: อัญชัญมณี
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter