< หน้าก่อนหน้า / เริ่มต้น Visual C# 2008 ฉบับสมบูรณ์ >

เริ่มต้น Visual C# 2008 ฉบับสมบูรณ์

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C# 2008 อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน - ครบสมบูรณ์ตั้งแต่พื้นฐานของภาษา C#, การใช้งาน .NET Namespace,การพัฒนา - แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูล,การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย ASP.NET 3.5,การสร้างชุดติดตั้ง - หลากหลายการประยุกต์ใช้ ทั้งการพัฒนา Mobile Application (.NET Compact Framwork) - การพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับ Microsoft Office (VSTO) - เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Visual C# 2008


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
ผู้แต่ง: เมธาวี
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter