< หน้าก่อนหน้า / อังกฤษอัพเกรด Slang ฝรั่งเลือกใช้ คนไทย Update >

อังกฤษอัพเกรด Slang ฝรั่งเลือกใช้ คนไทย Update

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

คำสแลงมีบทบาทมากในการทำความเขาใจภาษาอังกฤษ ถาคุณจำเปนตองเดินทางไปตางประเทศ ในชวงแรกๆ คุณอาจจะฟงภาษาอังกฤษไดบางแตก็อาจจะไมหมด มาติดก็ตรงคำสแลงนี่แหละที่ทำใหคุณไมเขาใจ เมื่อคุณทำความคุนเคยกับคำสแลงมากขึ้น คุณก็จะเริ่มเขาใจบทสนทนาไดมากขึ้น ดูหนังไดเขาใจขึ้นรูวาตัวละครพูดถึงอะไรกันแน คำสแลงเปนเรื่องที่สนุกนาติดตาม แตก็ไมจำเปนตองนำมาใชพูดทั้งหมด เพราะหลายๆ คำก็ เปนคำที่คอนขางไมสุภาพ หรือใชพูดคุยกับเพื่อนที่สนิทเทานั้น หากใชกับผูใหญ หรือใชไมถูกกาลเทศะ ก็จะเปนการไมสมควร เชน ถาเราจะทักทายเพื่อนแลวพูดวา Yo! ก็ไมถือวาผิด แตถาเราใช Yo! กับผูใหญนี่ก็ไมสมควรแนนอน เชนเดียวกับการถามทุกขสุข How are you? ถาเปนเพื่อนหรือคนรูจักคุนเคยเราก็ถามได วา What’s going on? หรือ What’s up? การตอบวาสบายดี เราก็คงไมใช I’m cool กับผูใหญ แตจะใช I’m fine


หมวด: 400 หมวดภาษาศาสตร์
หมวดรอง: 420 กาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์: TBooksmith
ผู้แต่ง: กมลวรรณ ต่างใจ, William Joseph Klinkenberg
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter