< หน้าก่อนหน้า / อังกฤษอัพเกรด Idioms ฝรั่งเลือกใช้ คนไทย Update >

อังกฤษอัพเกรด Idioms ฝรั่งเลือกใช้ คนไทย Update

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

Idioms (สำนวน) คือวลีหรือประโยคซึ่งไม่ได้มีความหมายตรงตามที่เขียน ถึงแม้ว่าคุณจะรู้ความหมายของทุกๆ คำที่เห็นหรือได้ยิน คุณก็อาจจะไม่เข้าใจสำนวนนั้นหากคุณไม่เข้าใจวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังสำนวนดังกล่าวเราต้องรู้ความหมายที่ซ่อนอยู่ในสำนวนเหล่านั้น เช่น Be a piece of cake (งานที่ง่ายมากๆ) สำนวนนี้มีที่มาจากการแขงขันเตนรำของชาว แอฟริกันอเมริกันสมัยกลางศตวรรษที่19 ที่ผูชนะการเตนรำจะไดขนมเคกเปนรางวัล To be very easy People say this to express that what they have done was too easy or that something is so easy to do that anybody can do it. Let me show you how this MP3 player works, it’s a piece of cake to operate. Learning to ride a bicycle is a piece of cake.


หมวด: 400 หมวดภาษาศาสตร์
หมวดรอง: 420 กาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์: TBooksmith
ผู้แต่ง: กมลวรรณ ต่างใจ, William Joseph Klinkenberg
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter