< หน้าก่อนหน้า / พูดอย่างฉลาด >

พูดอย่างฉลาด

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"การพูดเป็นทักษะหนึ่ง ที่มีความสำคัญที่สุดของคนเรา ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปนั้น เราจะเป็นนายของคำพูด แต่เมื่อเราได้พูดออกไปแล้ว คำพูดเหล่านั้นก็จะกลับมาเป็นนายเรา ดังนั้นการพูดทุกครั้ง จึงจำเป็นต้องคิด และเป็นการคิดก่อนพูด เราจึงจะเป็นนาย ของคำพูดได้ทุกครั้งไป "


หมวด: 800 หมวดวรรณคดี
หมวดรอง: 800 วรรณคดี
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง: ยุดา รักไทย, ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter