< หน้าก่อนหน้า / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงใหม่) >

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงใหม่)

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งใช้ประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีทุกสาขาวิชา นำเสนอด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เป็นลำดับขั้น มีภาพประกอบ และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและทำความเข้าใจเพิ่มเติม


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
ผู้แต่ง: โซอิชิโร อิชิฮาระ แปล ภัทร์อร พิพัฒนกุล
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter