< หน้าก่อนหน้า / พัฒนาเว็บแอพด้วย JavaScript แบบ MEAN Stack >

พัฒนาเว็บแอพด้วย JavaScript แบบ MEAN Stack

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

นำเสนอการพัฒนาเว็บแอพด้วย JavaScript แบบ MEAN Stack โดยมุ่งเน้นที่ Mongo , Express และ Node เป็นหลัก และมี Angular เป็นส่วนเสริม โดยครอบคลุมการทำงานทั้งฝั่ง Client และฝั่ง Saver เนื้อหามีทั้งหมด 15 บท นำเสนอเป็นขั้นตอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
ยอดคงเหลือ: 0
line Facebook Twitter