< หน้าก่อนหน้า / พระสุริโยทัย เป็นใคร มาจากไหน (พ.2) >

พระสุริโยทัย เป็นใคร มาจากไหน (พ.2)

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ผู้เขียนศึกษาและค้นคว้าเพื่อตอบข้อสงสัยว่าพระสุริโยทัย เป็นใคร มาจากไหนโดยอ้างจากเอกสารหลายเล่มเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าใจตรงตามหลักฐานที่เป็นจริงและที่น่าจะเป็นไปได้


หมวด: 900 หมวดประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมวดรอง: 950 ประวัติศาสตร์เอเซีย โลกตะวันออก
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter