< หน้าก่อนหน้า / จากสายน้ำสู่นคร >

จากสายน้ำสู่นคร

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

รวมเรื่องสั้นไทยจำนวน 10 เรื่อง กล่าวถึงการใช้ชีวิตของคนชนบท โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นมุมมองของ “คนหนุ่ม” ซึ่งผ่านการใช้ชีวิตในเมืองสลับกับชนบทอันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง โดยบางเรื่องปรากฏมุมมองเกี่ยวกับแม่ที่มีต่อลูก ลูกที่มีต่อแม่ ไปจนบรรยายถึงความรักของชายหนุ่มที่มีต่อหญิงสาว
เหนืออื่นใด แนวเรื่องของเล่มยังกล่าวถึง “การกดขี่” ของผู้ที่เหนือกว่าต่อคนยากไร้ จนถึงการกดขี่ที่มีต่อคนยากไร้ด้วยกัน ซึ่งสังคมไทยกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าว เจือปนด้วยทัศนคติของผู้เขียนต่อการเมืองไทยในปัจจุบันอีกด้วย


หมวด: 800 หมวดวรรณคดี
หมวดรอง: 890 วรรณคดีภาษาอื่นๆ
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter