< หน้าก่อนหน้า / ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 >

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

- เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อใช้ในสถานการณ์จริง ตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง และฝึกทักษะการวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจ ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน และการทำงาน


หมวด: 400 หมวดภาษาศาสตร์
หมวดรอง: 420 กาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง: อ.ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท/อ.สุนีย์ เลิศแสวงกิจ
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter