< หน้าก่อนหน้า / เทคนิคการประดิษฐ์สื่อและของเล่น >

เทคนิคการประดิษฐ์สื่อและของเล่น

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

นำเสนอแนวคิดในการประดิษฐ์สื่อประกอบการเรียนรู้และของเล่นเองจากวัสดุหาง่ายและวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเน้นกระบวนการประดิษฐ์ที่ง่าย ไม่ยุ่งยากหรือใช้เวลามากเกินไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์มากขึ้น รู้จักบริโภคทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักชื่นชมสิ่งรอบตัวกับรู้จักใช้


หมวด: 700 หมวดศิลปะและการบันเทิง
หมวดรอง: 740 การวาดเส้น และศิลปะตกแต่งหรือมัณฑนศิลป์
สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง: ปราชญ์ รัตนานนท์ / ฤกษ์ระพี โสภณ
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter