< หน้าก่อนหน้า / คิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ >

คิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

นำเสนอแนวคิดในการทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์จากการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ เป็นสิ่งของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะชื่นชมสิ่งรอบตัวและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นคิดโครงงาน การวางแผนการกำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว


หมวด: 700 หมวดศิลปะและการบันเทิง
หมวดรอง: 740 การวาดเส้น และศิลปะตกแต่งหรือมัณฑนศิลป์
สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง: ปราชญ์ รัตนานนท์ / ฤกษ์ระพี โสภณ
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter