< หน้าก่อนหน้า / ระบบร้าน บาร์โค้ดรับจัดสวน >

ระบบร้าน บาร์โค้ดรับจัดสวน

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา 2553
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นางสาวนริศรา น้อยปลา , นางสาวศรีสุดา วิถียุทธ์
ปีที่พิมพ์: 2553
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter