< หน้าก่อนหน้า / การวิจัยเพื่อพัฒนาในการใช้สื่อการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต (Design of Production Machine Element) วิชา รหัสวิชา (106-42-10) >

การวิจัยเพื่อพัฒนาในการใช้สื่อการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต (Design of Production Machine Element) วิชา รหัสวิชา (106-42-10)

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงการปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา 2556
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายสายเทพ แก้วใจ
ปีที่พิมพ์: 2556
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter