< หน้าก่อนหน้า / การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ EXERCISE FOR HEALTH >

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ EXERCISE FOR HEALTH

Rating:
5
Average: 5 (3 votes)
เนื้อหาอย่างย่อ

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่มีการแสดงออกทางการกระทำของร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ อย่างมีขั้นตอน มีแบบแผน และมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความสามารถของร่างกายที่มีเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี ความสามารถของร่างกายแต่ละด้านสามารถวัดได้จากการทดสอบ เพื่อประเมินความสามารถเบื้องต้นและวางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง หนักพอ นานพอ ที่จะส่งผลให้บุคคลนั้นๆ เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วย สามารถปฏิบัติภารกิจการเรียน การทำงาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
2566


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: ตำราเรียน
ผู้แต่ง: ภณิดา หยั่งถึง
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter