< หน้าก่อนหน้า / การศึกษาคูณลักษณะตัวชดเชยค่าความผิดพลาดในระบบควบคุม >

การศึกษาคูณลักษณะตัวชดเชยค่าความผิดพลาดในระบบควบคุม

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ปริญานิพธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตูรวิศกรรมศาสตารบัณฑิต
สาขาวิศกรรมไฟฟ้า คณะวิศกรรมศาสตร์เเละสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีการศึกษา 2555
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายธันวา ขันธครุธ , นายภวัต มหาคงตา , นายกฤษณะ กำเนิดกาษจน์
ปีที่พิมพ์: 2555
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter