< หน้าก่อนหน้า / การสร้างเครื่องสลับกาบมะพร้าว >

การสร้างเครื่องสลับกาบมะพร้าว

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงการนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุสาหการ
หลักสูตรอุสหกรรมศาสตร์บัณฑิตม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา 2555
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายสุทธิพล งานนิมิตร , นายวิกร บุญรอด , นายเอกชัย ไชยรัตน์
ปีที่พิมพ์: 2555
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter