< หน้าก่อนหน้า / ฟิสิกส์ 2 (Physics 2) >

ฟิสิกส์ 2 (Physics 2)

Rating:
5
Average: 5 (14 votes)
เนื้อหาอย่างย่อ

ตำราเรียน ฟิสิกส์ 2 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 407-11-07 ฟิสิกส์ 2 (Physics 2) ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 1 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีเนื้อหาจำนวน 8 หน่วยเรียน ครอบคลุมพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์เบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียส ตรงตามที่หลักสูตรได้กำหนด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: ตำราเรียน
ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter