< หน้าก่อนหน้า / ระบบงานสถาบันสอนขับรถ (คาร์ ทู คาร์) >

ระบบงานสถาบันสอนขับรถ (คาร์ ทู คาร์)

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา 2553
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นางสาวพจนารถ ศรีดี , นางสาวอรวรรณ เพียรภักดี
ปีที่พิมพ์: 2553
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter