< หน้าก่อนหน้า / การวิจัยเพื่อพัฒนาในการใช้สื่อการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process) รหัสวิชา (106-22-01) >

การวิจัยเพื่อพัฒนาในการใช้สื่อการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process) รหัสวิชา (106-22-01)

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงการนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาวิทศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา 2556
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายเมธี ดายใหม่
ปีที่พิมพ์: 2556
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter