< หน้าก่อนหน้า / การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ >

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจำปีงบประมาณ 2551
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นางธัญจิรา บุญพิชบญาภา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี คำแหง , นายธีระยุทธ เพลิดพริ้ง , ดร.ทักษิณา เครือหงส์
ปีที่พิมพ์: 2551
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter