< หน้าก่อนหน้า / การวิจััยเพื่อพัฒนาในการใช้สื่อบืเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา เศรษฐศาสตร์วิดศวกรรม (Engineering Economics) รหัสวิชา 100-33-11 >

การวิจััยเพื่อพัฒนาในการใช้สื่อบืเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา เศรษฐศาสตร์วิดศวกรรม (Engineering Economics) รหัสวิชา 100-33-11

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงการนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา 2556 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นางสาวชลธิชา แย้มนุ่น
ปีที่พิมพ์: 2556
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter