< หน้าก่อนหน้า / การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม รหัสวิชา 116-33-06 >

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม รหัสวิชา 116-33-06

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงการนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา 2555
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายศราวุธ มาตมนตรี
ปีที่พิมพ์: 2555
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter