< หน้าก่อนหน้า / ระบบงานลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงานของการไฟฟ้า >

ระบบงานลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงานของการไฟฟ้า

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา 2552
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นางสาวสมศรี ยอดเงิน , นางสาวเจนจิรา นุชนัดดา
ปีที่พิมพ์: 2552
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter