< หน้าก่อนหน้า / โปรแกรมทดสอบผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EXAMINATION ON NETWORK >

โปรแกรมทดสอบผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EXAMINATION ON NETWORK

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2551
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายธีรพงศ์ โตยะวะนิช , นายวีรยุทธ โสภา
ปีที่พิมพ์: 2551
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter