< หน้าก่อนหน้า / ระบบงานร้านขายยาวัดทองสะอาด >

ระบบงานร้านขายยาวัดทองสะอาด

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา 2552
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นางสาวสุธิดา ภู่สกุล
ปีที่พิมพ์: 2552
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter