< หน้าก่อนหน้า / ระบบระบุผู้พูดด้วยเสียงโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม Speaker Identification by Neural Network >

ระบบระบุผู้พูดด้วยเสียงโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม Speaker Identification by Neural Network

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2551
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายปรเมษฐ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา , นางสาวไพลิน แสงเพ็รช
ปีที่พิมพ์: 2551
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter