< หน้าก่อนหน้า / การวิจัยเพื่อพััฒนาในการใช้สื่อการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการ เรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาโลหะวิทยาในงานวิศวกรรม (Engineering Metallurgy) รหัสวิชา 106-32-06 >

การวิจัยเพื่อพััฒนาในการใช้สื่อการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการ เรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาโลหะวิทยาในงานวิศวกรรม (Engineering Metallurgy) รหัสวิชา 106-32-06

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงการนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา 2556
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นางสาวจิรภัทร์ สมบูรณ์ผล
ปีที่พิมพ์: 2556
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter