< หน้าก่อนหน้า / ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์โดยใช้บาร์โคัด Website for Asset Checking by Bar Code System. >

ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์โดยใช้บาร์โคัด Website for Asset Checking by Bar Code System.

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีการศึกษา 2551
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นางสาวศรีปัญญา สุทธิศักดิ์ , นางสาวภัทราภรณ์ รัตติชุณหโชติ
ปีที่พิมพ์: 2551
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter