< หน้าก่อนหน้า / ระบบงานอู่ซ่อมรถ ฟาสท์เลน เซอร์วิส >

ระบบงานอู่ซ่อมรถ ฟาสท์เลน เซอร์วิส

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา 2552 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายกิตติพงษ์ พงษ์ด้วง , นายสิทธิรักษ์ โคกถิ่น
ปีที่พิมพ์: 2552
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter