< หน้าก่อนหน้า / Character Design การออกแบบตัวละคร ฉบับปรับปรุง >

Character Design การออกแบบตัวละคร ฉบับปรับปรุง

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

Character Design  การออกแบบตัวละคร ฉบับปรับปรุง

ตำราเรื่อง “การออกแบบตัวละคร ฉบับปรับปรุง” เล่มนี้เป็นการนำเอาหนังสือ “การออกแบบตัวละคร” ของผู้จัดทำ ที่เคยจัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบตัวละคร มาทำการปรับปรุงใหม่ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และสรุป เนื่องด้วยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เสริมความรู้ให้ผู้เรียนในการเรียนการสอนของรายวิชา การออกแบบตัวละคร (Character Design) เป็นสำคัญ ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพของผู้เรียนในสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยรายละเอียดของเนื้อหาภายในตำราเล่มนี้ เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานทางด้านทฤษฎีเป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการออกแบบตัวละครต่อไป จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบตัวละคร รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปต่อยอดด้วยตนเองได้  ทั้งนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณท่านเจ้าของข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการเรียบเรียงและอ้างอิงจนปรากฏเป็นหนังสือเล่มนี้ และข้าพเจ้าคาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย สุดท้ายนี้หากผิดพลาดประการใดข้าพเจ้ายินดีน้อมรับทุกประการ

ธนพล จุลกะเศียน
สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: ตำราเรียน
ผู้แต่ง: ธนพล จุลกะเศียน
ครั้งที่พิมพ์: 1
ปีที่พิมพ์: 2566
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter