< หน้าก่อนหน้า / เครื่องอัดยากันยุงแบบแท่งกลม >

เครื่องอัดยากันยุงแบบแท่งกลม

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

รายงานโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการตามหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2555


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายกิติศักดิ์ สดากร , นายทรงวุฒิ บัวเผื่อน
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter