< หน้าก่อนหน้า / ระบบฐานข้อมูลศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง Center to help and training occupation women center part system >

ระบบฐานข้อมูลศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง Center to help and training occupation women center part system

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี พ.ศ.2549


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายศศิธร ชนะพันธ์, นางสาวพระนาง ปั้นประสม
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter