< หน้าก่อนหน้า / การสร้างสื่อ Computer-Assisted instruction(CAI)และ PowerPoint ประกอบการสอนวิชา กรรมวิธีการผลิต รหัส (126-12-01) >

การสร้างสื่อ Computer-Assisted instruction(CAI)และ PowerPoint ประกอบการสอนวิชา กรรมวิธีการผลิต รหัส (126-12-01)

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

รายงานโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการตามหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ภาควิชาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายอนุรักษ์ ดวงฤทธิ์, นายณัฐพงษ์ มณีจันทร์
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter