< หน้าก่อนหน้า / การออกแบบสร้างแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลึกทรงสี่เหลี่ยม >

การออกแบบสร้างแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลึกทรงสี่เหลี่ยม

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2550


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายจระพงค์ หมีแดง, นายภาคภูมิ ใจเปี่ยม, นายสมศักดิ์ ภูวปิ่นปวีณ์นนท
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter