< หน้าก่อนหน้า / ระบบ จองตั๋ว บริษัท ขนส่ง (บขส.) >

ระบบ จองตั๋ว บริษัท ขนส่ง (บขส.)

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 252 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นางสาวจันทิมา เผือกเอม , นายสันติ เลี่ยวปรีชา
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter