< หน้าก่อนหน้า / อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) >

อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics)

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

               ตำราอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า เนื้อหาในตำราได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

               ส่วนที่ 1 บทนำอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ในส่วนนี้จะเป็นการทบทวนทฤษฎีต่างๆ และเสริมทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อสร้างพื้นฐานให้ผู้อ่าน

               ส่วนที่ 2 หลักการพื้นฐานการแปลงรูปกำลังไฟฟ้าของอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ในส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาหลักที่สำคัญสำหรับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

               ส่วนที่ 3 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนนี้ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่สัมพันธ์กับอิเล็กทรอนิกส์กำลังของผู้เขียนเองซึ่งเป็นทฤษฎีต่างๆ ที่น่าสนใจและจะเป็นแนวทางที่สำคัญในอนาคตทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่เรียบเรียงไว้ในส่วนนี้


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: ตำราเรียน
ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
ครั้งที่พิมพ์: 1
ปีที่พิมพ์: 2563
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter