< หน้าก่อนหน้า / เว็บไซต์ร้าน มิวสิค รูม >

เว็บไซต์ร้าน มิวสิค รูม

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา พ.ศ. 2555
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นางสาวกาญจนา ปรีแย้ม , นายนฤพนธ์ เภรีวงษ์
ปีที่พิมพ์: พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter