< หน้าก่อนหน้า / เว็บไซต์ ศูนย์ฝึกอาชีพศิลปหัตถกรรมหัวโขน วัดเทพากร >

เว็บไซต์ ศูนย์ฝึกอาชีพศิลปหัตถกรรมหัวโขน วัดเทพากร

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา พ.ศ. 2555
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นางสาวกุลธิดา น้อยปรีชา , นางสาวพรรณราย เศรษฐศิรฺวุฒิ
ปีที่พิมพ์: พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter