< หน้าก่อนหน้า / การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Electrical Measurements and Instrumentation >

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Electrical Measurements and Instrumentation

Rating:
5
Average: 5 (3 votes)
เนื้อหาอย่างย่อ

ตำรำเล่มนี้ ได้ปรับปรุง เรียบเรียงและเพิ่มเติมเนื้อหาในตำรำอย่างต่อเนื่อง ทั้งเนื้อหา แบบฝึกหัด และความถูกต้องเพื่อใช้สำหรับประกอบกำรเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (Electrical Measurements and Instrumentation) รหัสวิชา 504-21-05 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นรายวิชาชีพบังคับ และสำหรับผู้สนใจทั่วไป ภายใต้กรอบเนื้อหาที่เน้นไปที่การศึกษาวรรณกรรมปัจจุบันเนื้อหาในตำราเล่มนี้มีรรายละเอียดที่เป็นภาคทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ประเภทของเครื่องมือวัด รวมถึงการประยุกต์ใช้งานของเครื่องมือวัดสมัยใหม่อีกทั้งเพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของเครื่องมือวัด แนวโน้มของการใช้เครื่องมือวัดเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน สำหรับตำราเล่มนี้ผู้เรียบเรียงได้นำมาใช้ประกอบการสอนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: ตำราเรียน
ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ อาชีวะพนิช
ปีที่พิมพ์: พ.ศ. 2565
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter