< หน้าก่อนหน้า / ตำราวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ >

ตำราวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

                 ตำราวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์  เป็นตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์โครงสร้าง (503-32-06) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชาของทางสภาวิศวกรที่กำหนดเพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้
                เนื้อหาของตำรานี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ ในส่วนที่หนึ่งจะเป็นทฤษฎีสำหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา ในรายวิชาการวิเคราะห์โครงสร้าง (503-32-06) โดยในส่วนแรกประกอบไปด้วย บทที่ 1 ถึง บทที่ 7 ในส่วนที่สอง บทที่ 8 ถึง บทที่ 10 จะเป็นการประยุกต์ของการวิเคราะห์โครงสร้างที่ใช้การวิเคราะห์ทั้งระบบอาคาร โดยจะมีเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งผู้แต่งได้ทำการศึกษาและรวบรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยของผู้แต่งด้วย


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: ตำราเรียน
ผู้แต่ง: ณัฐวุฒิ อินทบุตร
ครั้งที่พิมพ์: 1
ปีที่พิมพ์: 2563
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter