< หน้าก่อนหน้า / ระบบเกษตรบูรณาการ (Integrated Agricultural System) >

ระบบเกษตรบูรณาการ (Integrated Agricultural System)

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
พ.ศ.2565

เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 204-31-01 3(3-0-6) รายวิชาระบบการเกษตรบูรณาการ (Integrated Agricultural System) มีลักษณะเนื้อหารายวิชา กล่าวถึงประวัติการเกษตรที่เกิดขึ้นในโลก ตลอดจนความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การศึกษาเกี่ยวกับระบบของการเกษตรทางด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และสิ่งแวดล้อมทางทรัพยากรธรรมชาติที่เกื้อกูลระบบการเกษตรอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักแนวคิดการดำเนินชีวิตทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน และ สังคม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเกษตร หรือบูรณาการการเกษตรให้มีผลผลิตที่ปริมาณมากยิ่งขึ้น และมีคุณภาพที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างอาหารที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเกษตรที่ต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์หรือการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายน้อยสุด มีการนำของเสียจากการทำการเกษตรมาใช้ประโยชน์ให้มากสุด ซึ่งเป็นการทำการเกษตรยุคใหม่ในอนาคตที่ต้องคำนึงถึง อันเป็นการสร้างแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้อย่างรู้คุณ เพื่อสร้างของเสียน้อยที่สุด ตลอดจนตระหนักถึงคุณธรรมในการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: เอกสารประกอบการสอน
ผู้แต่ง: ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์
ปีที่พิมพ์: พ.ศ.2565
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter