< หน้าก่อนหน้า / สมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์ (Medicnal Plants for Animal Production) >

สมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์ (Medicnal Plants for Animal Production)

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2565

สมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์ (Medicnal Plants for Animal Production) มีลักษณะเนื้อหารายวิชา กล่าวถึงภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านและความเป็นมาของหลักการแพทย์แผนไทยในด้านหลักเวชกรรมไทยหลักเภสัชกรรมไทย ตามความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทย ที่นำสู่แนวทางการวิจัยและใช้ในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: เอกสารประกอบการสอน
ผู้แต่ง: ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์
ปีที่พิมพ์: พ.ศ.2565
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter