< หน้าก่อนหน้า / การเลี้ยงและการสืบพันธุ์ในแพะ Raising and Reproduction in Goat >

การเลี้ยงและการสืบพันธุ์ในแพะ Raising and Reproduction in Goat

Rating:
5
Average: 5 (10 votes)
เนื้อหาอย่างย่อ

ตาราการเลี้ยงและการสืบพันธุ์ในแพะเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าในรายวิชา การผลิตแพะและแกะ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารและการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม วิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์ พืชอาหารสัตว์และการจัดการ โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ตลอดจนวิชาสัมมนาและปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: ตำราเรียน
ผู้แต่ง: สนทยา มูลศรีแก้ว
ปีที่พิมพ์: 2562
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter