< หน้าก่อนหน้า / หลักสถิติและการประยุกต์ใช้ (Principles of Statistics and Applications) >

หลักสถิติและการประยุกต์ใช้ (Principles of Statistics and Applications)

Rating:
5
Average: 5 (1 vote)
เนื้อหาอย่างย่อ

ตำราเล่มนี้จัดทำในส่วนของเนื้อหาวิชา "หลักสถิติและการประยุกต์ใช้" (Principles of Statistics and Applications) เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบเนื้อหาการเรียนการสอน วิชา พื้นฐานทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่เลือกวิชา "หลักสถิติ"


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: ตำราเรียน
ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
ปีที่พิมพ์: กุมภาพันธ์ 2564
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter