< หน้าก่อนหน้า / ระบบโรงงานผลิตลูกชิ้นหมูทองคำ >

ระบบโรงงานผลิตลูกชิ้นหมูทองคำ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หมวด: การศึกษา
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter