< หน้าก่อนหน้า / ระบบร้านพีเอ็มเอส 2001 >

ระบบร้านพีเอ็มเอส 2001

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หมวด: การศึกษา
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter