< หน้าก่อนหน้า / การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนระหว่างชนิดปั๊มความร้อนเดี่ยวและปั๊มความร้อนคู่ >

การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนระหว่างชนิดปั๊มความร้อนเดี่ยวและปั๊มความร้อนคู่

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
วิศวรรกรรมศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กันยายน 2555
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ปีที่พิมพ์: 2555
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter